Regulamin

r

Regulamin serwisu

twojamocisukces.pl, tmis.pl

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sewis internetowy Twoja Moc i Sukces, dostępny pod adresem internetowym twojamocisukces.pl, tmis.pl, prowadzony jest przez Agnieszkę Szydłowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Nexadiagnostic Agnieszka Szydłowska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5732141381, REGON 150328081

 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z Serwisu i określa zasady korzystania z Serwisu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Serwisu.

 3. W Serwisie możesz uzyskać dostęp do bezpłatnych i płatnych produktów

 4. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Nexadiagnostic Agnieszka Szydłowska zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez niebędącego konsumentem Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.


§ 2

Definicje

 1. Produkt - plik video lub audio, ebook, podcast, konsultacja on-line, sesja on-line, transmisja na żywo video lub audio, lub inny produkt dostępny w postaci cyfrowej lub materialnej. Produkt może być dostępny odpłatnie lub za darmo, co szczegółowo zostanie podane przy danym Produkcie. Dostępność danego Produktu może być ograniczona.

 2. Produkt elektroniczny - forma informacji cyfrowa, ma ona formę pliku elektronicznego, którego postać zależy od zawartości pliku (np. audio, video, e-book, inne treści w formie pdf).

 3. Produkt Bezpłatny - Produkt, który jest udostępniany nieodpłatnie za pomocą Internetu przez Autora na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu.

 4. Produkt Dodatkowy - jeden lub więcej plików komputerowych będących dodatkiem do Produktu, Produktu elektronicznego.

 5. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Produkt czy produkt elektroniczny lub korzystająca z produktu bezpłatnego za pomocą Serwisu.

 6. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Nexadiagnostic Agnieszka Szydłowska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5732141381, REGON 150328081

 7. Konsument - osoba fizyczna, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością zawodową lub gospodarczą.

 8. Autor – firma Nexadiagnostic Agnieszka Szydłowska pod numerem NIP 5732141381

 9. Konto Użytkownika - indywidualne konto, uruchamiane na rzecz Użytkownika przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Użytkownika

 10. Usługa - usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 3

Kontakt ze Serwisem

 1. Adres Sprzedawcy: 42-280 Częstochowa, Mała Warszawka 3

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@twojamocisukces.pl

 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 502633220

 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00

§ 4

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Serwisu, w tym uzyskania dostępu do Produktów czy Usług, przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na Produkty czy Usługi, niezbędne są:

 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet z aktualną przeglądarką internetową wspieraną przez producenta z dostępem do Internetu,

 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 • włączona obsługa plików cookies

 • zainstalowany program FlashPlayer.

 1. Zakupione produkty mogą być w formacie PDF*, doc*, mp3*, mp4*,

  Użytkownik musi posiadać programy, które obsługują wymienione pliki.

 2. Treści dostępne w ramach Produktów posiadają polską wersję językową.

 3. Jakość odtwarzanych materiałów może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, na którym odtwarzane są materiały. Serwis nie gwarantuje, że nie wystąpią problemy z dostępem do Usług, np. poprzez zablokowanie Dostępu pomimo używania Serwisu zgodnie z Regulaminem. Takie przypadki, wraz z ich szczegółowym opisem, należy zgłaszać na adres kontakt@twojamocisukces.pl i będą one rozpatrywane indywidualnie. Problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik,np. programy antywirusowe , mogą ograniczyć lub uniemożliwić Użytkownikowi Dostęp do Produktów czy Usług w Serwisie.

 4. Korzystanie z Produktów oferowanych przez Sprzedawcę może wymagać posiadania Konta Użytkownika na platformie szkoleniowej, na której udostępniane są Produkty.

 5. Z uwagi na to, że przy korzystaniu z Produktów i usług Sprzedawcy Użytkownik korzysta jednocześnie z sieci Internet, co wiąże się z ryzykiem pozyskiwania i modyfikowania danych przez osoby nieuprawnione – Użytkownik powinien stosować środki techniczne, które będą minimalizować to ryzyko, np. korzystać z programów antywirusowych i chroniących tożsamość Użytkowników.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu internetowego z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

 2. Przeglądanie Serwisu nie wymaga zakładania Konta.

§ 6

Najważniejsze informacje dot. zakupu płatnych Produktów

 1. Warunki realizacji umowy określa niniejszy Regulamin oraz opis przy produkcie, usłudze.

 2. W przypadku zastrzeżenia promocji i rabatów – promocje i rabaty nie sumują się.

 3. Podane ceny są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przepisami prawa.

 4. Płatności za Produkt można dokonać dostępnymi w Serwisie metodami.
  Dostęp do płatnego produktu kończy się w momencie upływu czasu trwania uzyskanej licencji na korzystanie z danego Produktu. Okres trwania danej licencji podawany jest przy opisie Produktu.

 5. Faktury wystawiane są na życzenie Użytkownika. W takim przypadku niezbędne jest podanie danych do faktury zgodnie z odpowiednim formularzem. Składając zamówienie Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury oraz jej odbiór bez konieczności składania swojego podpisu. Postanowienie to nie dotyczy Konsumentów.

§ 7

Zasady dokonywania zakupu

 1. Aby rozpocząć korzystanie z zakupionych produktów czy

  usług Użytkownik musi dokonać skutecznej płatności.

 2. W celu zakupu Produktu należy postępować zgodnie z instrukcjami, w tym m.in. należy:
  1) wybrać Produkt czy Usługę, będące przedmiotem zakupu, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny)
  2) następnie należy uzupełnić formularz zamówienia,
  3) potwierdzić akceptację Regulaminu oraz chęć dokonania płatności za produkt,
  4) dokonać płatności.
  Dokonanie skutecznej płatności jest równoznaczne z zawarciem umowy.

§ 8

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Użytkownika Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Serwisie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Użytkownika, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Użytkownikiem a Sprzedawcą.

 3. Zakupiony przez Użytkownika Produkt będzie udostępniony Użytkownikowi niezwłocznie po zakupie, nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili dokonania skutecznej płatności m.in. na e-mail podany przy zamówieniu lub jako materiał dostępny na platformie szkoleniowej z zastrzeżeniem poniższych wyjątków.

 4. W przypadku zakupu Produktu uwzględniającego sesje on-line czy konsultacje on-line, sesje czy konsultacje zostaną przeprowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem.

 5. Treści kursu będą udostępniane systematycznie zgodnie z programem kursu lub zgodnie z terminami wskazanymi w opisie kursu. Jeżeli Użytkownik nie może uruchomić pliku udostępnianego w ramach Kursu, powinien skontaktować się z Nexadiagnostic Agnieszka Szydłowska. Po zakończeniu kursu treści będą dostępne zgodnie z terminem wskazanym w opisie Produktu.

 6. W przypadku gdy przy opisie Produktu przewidziano inny termin realizacji, obowiązują zasady wskazane w opisie Produktu.

§ 9

Reklamacja

 1. Sprzedawca dba o to by dostarczać wysokiej jakości usługi i produkty.

 2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionych produktów czy usług.

 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: kontakt@twojamocisukces.pl

 4. Reklamacja powinna zawierać:

 • dane , które umożliwią identyfikację Użytkownika,

 • przedmiot reklamacji,

 • żądania odnośnie reklamacji.

 1. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia.

 2. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.

§ 10

Najważniejsze informacje dot. bezpłatnych Produktów czy Usług

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Użytkownika bezpłatne usługi:
  a. udostępnienie Konta Użytkownika,
  b. wysyłka Newslettera.

1.a. Udostępnienie Konta Użytkownika
1. Sprzedawca daje Użytkownikowi możliwość utworzenia indywidualnego Konta w Serwisie aby mógł on korzystać z Produktów czy Usług Sprzedawcy.
2. Aby utworzyć indywidualne konto w Serwisie, Użytkownik zobowiązany jest dokonać darmowej rejestracji i utworzyć Konto przy użyciu aktywnego adresu e-mail. 3. Przy zakładaniu konta należy zaakceptować Regulamin Serwisu.
4. Na adres e-mail, który został podany podczas rejestracji, wysłana zostanie wiadomość do potwierdzenia rejestracji poprzez przesłany link aktywacyjny, który daje możliwość zmiany hasła do Konta. Z tą chwilą zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi bezpłatnej, w ramach której Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownik.
5. Dostęp do konta (logowanie) następuje za pomocą indywidualnego Loginu i Hasła. Użytkownik powinien dbać o poufność ww. danych. Nie udostępniać ich osobom trzecim.
6. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
7. Użytkownik może zgłosić żądanie usunięcia Konta Użytkownika Sprzedawcy w każdym czasie wysyłając w tym celu e-mailem oświadczenia o rozwiązaniu umowy na prowadzenie Konta. Analogiczne zastosowanie ma to do rozwiązania umowy przez Sprzedawcę w sytuacjach określonych w Regulaminie.
8. Usunięcie Konta Użytkownika może utrudnić lub uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z Produktów.

1.b. Wysyłka Newslettera
1. Sprzedawca świadczy nieodpłatną usługę Newsletter. Może z niej skorzystać każdy Użytkownik, który poprzez udostępniony przez Sprzedawcę formularz wprowadzi swój adres poczty elektronicznej. Umowa na świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą potwierdzenie zapisania się na listę Newsletter. Z usługi subskrypcji Newslettera można zrezygnować w każdej chwili klikając w link do tego przeznaczony lub kontaktując się w tym celu ze Sprzedawcą.

§ 11

Zasady korzystania z Produktów

 1. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 2. Prawami autorskimi do treści i materiałów zawartych w Serwisie w zakresie funkcjonowania niniejszego Serwisu dysponuje Nexadiagnostic Agnieszka Szydłowska bądź inny podmiot, od którego Nexadiagnostic Agnieszka Szydłowska udzieliła licencji. Utrwalanie, kopiowanie lub ingerencja przez Użytkownika w treści i materiały zamieszczone w Serwisie są zabronione

 3. Zakupione Produkty mogą być trwale oznakowane jako pochodzące od Użytkownika, który dokonał zakupu w Serwisie lub otrzymał bezpłatny Produkt. Oznaczenia Produktu nie ujawniają danych osobowych Użytkownika, a służą wyłącznie do identyfikacji pochodzenia Produktu w przypadku naruszenia zasad korzystania z Produktu określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach prawa. Tym samym każdy Użytkownik nabywający Produkt w
  Serwisie wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego oznaczenia.

 4. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach udostępnionych w ramach Serwisu w celu zapoznania się z treścią utworu.

 5. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach). Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również
  dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.

 6. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, Nexadiagnostic Agnieszka Szydłowska może kierować roszczenia z tego tytułu względem
  znanego mu Użytkownika, z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

 7. Sprzedawca nie odpowiada za rezultaty i wyniki osiągnięte na skutek korzystania z porad wskazanych w Serwisie. Zawsze istnieje prawdopodobieństwo, że Twoje działania nie przyniosą oczekiwanych rezultatów i nie ma żadnej gwarancji, że uzyskasz rezultaty podobne do przedstawionych. Informacje w Serwisie są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ani indywidualnej porady. Wszelkie decyzje i działania podejmujesz na własną odpowiedzialność.
  8. Zgadzasz się, że Kursy w serwisie nie ponoszą żadnej
  odpowiedzialności za wyniki korzystania z naszych produktów i usług.
  9. Kursy i sesje w serwisie nie stanowią również żadnej formy terapii czy leczenia. Nie zastępują ani terapii ani leczenia.

§ 12

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje kiedy:

 • Użytkownik wyraził zgodę na to by Sprzedawca rozpoczął dostarczanie produktu elektronicznego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

 • Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie w pełni usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy wiedząc o tym, że utraci w ten sposób prawo do odstąpienia od umowy.

 1. W przypadku gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej, Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.

(Przykładowa treść: Odstępuję od umowy zawartej w dniu …. Dotyczącej zakupu produktu/świadczeniu usług …. opisać czego dotyczy umowa; ……… wskaż datę, imię, nazwisko/inne dane identyfikacyjne). Więcej informacji znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. Oferta wskazana w Serwisie nie stanowi oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

 3. Zabrania się dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz działanie na szkodę Sprzedawcy, w tym korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, naruszający dobra osobiste osób trzecich.

 4. Jakiekolwiek próby włamania do Serwisu, oferującego Produkty i Usługi oraz korzystanie z nich w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami, mogą skutkować rozwiązaniem umowy oraz podjęciem stosownych kroków prawnych.

 5. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji:
  Konsument ma możliwość zwrócenia się do:
  1)stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
  2) wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą.
  3) powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo
  4) skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami
  http://ec.europa.eu/consumers/odr

 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy.

 7. Do spraw nieuregulowanych stosuje się Kodeks cywilny, ustawę – Prawa konsumenta, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 8. Zasady dot. ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce Prywatności

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 1. Możesz odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub w terminie 14 dnia dostarczenia Produktu.
  W tym celu, na adres: kontakt@twojamocisukces.pl prześlij oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Możesz skorzystać z przykładowego wzoru odstąpienia od umowy (§ 10 pkt.3 Regulaminu), ale nie jest to obowiązkowe.
  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą skorzystania z prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 2. Skutki odstąpienia od umowy
  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócone zostaną wszystkie otrzymane płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy; w każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  Jeżeli zażądałeś rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konieczne będzie uregulowanie kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowałeś mnie o odstąpieniu od niniejszej umowy.